Loading color scheme

Historia parafii

Historia Parafii

Parafię Św. Floriana Męczennika w Częstochowie erygował w dniu 2-go grudnia 1990 roku ordynariusz częstochowski bp Stanisław Nowak, wyłączając jej teren z parafii św. Józefa w Częstochowie. Jej organizatorem i pierwszym proboszczem został ks. Andrzej Parusiński. Zdołał on w krótkim czasie, jeszcze przed kanonicznym powołaniem parafii, znaleźć odpowiedni plac i wybudować na nim tymczasową kaplicę przy ul Limanowskiego 120. Biskup Stanisław Nowak poświęcił ją 11-go listopada 1990 roku.

Dnia 1-go sierpnia 1998 roku rozpoczęto wznoszenie nowej świątyni parafialnej według projektu architektów Ziemowita i Włodzimierza Domagałów. Pierwszą Mszę świętą (pasterkę) odprawiono w niej 25-go grudnia 1998 roku, a kilka miesięcy później – 4-go maja 1999 roku - arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak wmurował w powstały obiekt kamień węgielny, pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II 15-go sierpnia 1991 roku w Częstochowie.

Odtąd też zaczęto systematycznie sprawować w świątyni liturgię. W następnych miesiącach kościół wyposażono w niezbędne do sprawowania liturgii paramenty, przygotowując go do uroczystego poświęcenia, którego dokonał 2-go grudnia 2000 roku arcybiskup Stanisław Nowak.

Staraniem ks. Andrzeja Parusińskiego sprowadzono do parafii organy. Kolejny proboszcz ks. Stanisław Jasionek postarał się o nastawę nowego ołtarza, ambonkę i chrzcielnicę, które poświęcił 4-go maja 2010 r. biskup Antoni Długosz.

Z dniem 1-go lipca 2014 roku trzecim proboszczem parafii został z nominacji obecnego ordynariusza archidiecezji częstochowskiej arcybiskupa metropolity dra Wacława Depo ks. prałat dr Dariusz Nowak. Jego staraniem w latach 2014 – 2016 dokonano oddania do użytkowania wszystkich budynków parafialnych wraz z kościołem poprzez kapitalny remont budynków plebanii i świetlicy parafialnej, a z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odnowiono instalację wod-kan, założono instalację solarną oraz instalację urządzeń do wentylacji i rekuperacji ciepła w budynku kościoła. Po tych pracach wnętrze kościoła zostało pomalowane.

W pierwszą niedzielę Adwentu roku 2014 – w ramach przygotowania parafii Św. Floriana Męczennika w Częstochowie do świętowania 25-lecia istnienia parafii i 15-lecia erygowania kościoła został opublikowany pierwszy nr gazetki parafialnej„FLORIANUM”, w którym parafianie dowiedzieli się pierwszy raz o planowanej odnowie parafii według modelu kerygmatycznego Ruchu dla lepszego Świata prezentującego Nowy Obraz Parafii.

W następnym roku kalendarzowym 2015  rekolekcje wielkopostne, prowadzone przez ks. dra Mieczysława Nowaka, były podporządkowane prezentacji idei odnowy życia duchowego w parafii, a już 1 czerwca roku 2016 zawiązały się pierwsze Wspólnoty Sąsiedzkie w poszczególnych blokach i na ulicach domków jednorodzinnych, które realizują obecnie wstępny program pracy formacyjnej oparty na katechezach Ks. Mieczysława Nowaka: „Wspólnoty Życia”, poświęconych problematyce odnowy życia duchowego w parafii. Stąd nasze tegoroczne hasło brzmi: „NASZA PARAFIA – ŚRODOWISKO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZAANGAŻOWANIA”.

Wspólną troską wszystkich osób zaangażowanych w odnowę parafialna stało się włączenie wszystkich istniejących w parafii grup i środowisk w te wspólna drogę odnowy. Służyły temu następujące inicjatywy: I-szy, II-gi i III-ci Tydzień Braterstwa przeżywany w tygodniu odpustu parafialnego 4 maja, zakończony wspólnie przygotowywanym Festynem parafialnym; w niedzielę 4 października 2015 roku – w ramach tzw. „Drzwi otwartych parafialnego kościoła” odbyły się po każdej mszy św. spotkania proboszcza i przedstawicieli Rady duszpasterskiej z parafianami, celem omówienia potrzeby wprowadzenia w parafii zmian duszpasterskich dla odnowy życia duchowego w parafii. Następnie podczas wieczornych spotkań w miesiącu październiku i listopadzie został zaprezentowany parafianom model odnowy parafii według Ojca Riccardo Lombardiego.

Grudniowe rekolekcje roku 2016 prowadził dla nas Ks. dr Stanisław Zając, dając nowy impuls duszpasterski do budowania kolejnych Wspólnot Sąsiedzkich i do dodatkowych spotkań formacyjnych dla członków tychże wspólnot. W ten sposób z Bożą pomocą utworzyły się w parafii 22 Wspólnoty Sąsiedzkie, które zrzeszają ok. 100 parafian i odbyły się dwa tematyczne spotkania formacyjne. Pierwsza sesja z ks. Stanisławem Zającem odbyła się w dniach od 9 do 11 lutego 2017 roku pod hasłem:„Powołanie do apostolstwa w świecie”. Druga sesja na temat: „Kościół – świat”została zorganizowana wspólnie z pierwszymi promotorami naszej parafialnej odnowy w dniach od 9 do 11 marca 2017 roku. Nie udało nam się zrealizować w czerwcu sesji o parafii, ale jeszcze wszystko przed nami.

W bieżącym roku planujemy jeszcze dwie sesje z Ks. Stanisławem Zającem: w dniach od 13 do 15 września i od 15 do 17 października. Obecnie trwa w parafii z okazji 100 rocznicy objawień fatimskich od 13 maja do 13 października peregrynacja w siedmiu regionach duszpasterskich 7 figurek Matki Bożej Fatimskiej. Daje nam ona poznać duchowe oblicze naszych parafian, którzy w liczbie ok. 4 tysięcy, tylko w 18% uczestniczą w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Przy 70% przyjmujących księdza po kolędzie, w 4 regionach tylko ok. 30% przyjęło Matkę Bożą w jej fatimskim wizerunku. Jest to świadectwo wielkiego zlaicyzowania naszej parafii. Fakt ten wskazuje na ogromną, wręcz niezbędną potrzebę przeprowadzenia  odnowy życia duchowego parafian i parafii, w czym – mamy tę nadzieję – pomoże nam Nowy Obraz Parafii.