Loading color scheme

Z Życia Parafii

Transmisja na żywo

Link do transmisji mszy świętej

znajdziesz poniżej - zapraszamy!

 

Transmisja obejmuje w każdą niedzielę mszę św. godz. o 9:30 i 11:00.

W czasie kwarantanny transmitujemy wszystkie msze św. w niedziele
i w święta, również w Wielkim Tygodniu wszystkie wieczorne nabożeństwa

od godz. 17.00

W tym trudnym czasie walki z pandemią nie zapomnijmy o naszych parafialnych kościołach.

Wesprzyjmy je przynajmniej raz w miesiącu darem naszego serca!

Na potrzeby naszej Parafii można złożyć dar serca przelewem

na Konto: BOŚ BANK Nr: 79 1540 1014 2003 9585 0674 0001.

Serdecznie dziękujemy!

Za życzliwość w tym względzie okazaną parafii składamy z góry wszystkim ofiarodawcom bardzo serdeczne podziękowanie.

Apelujemy
o tę życzliwość do Was, kochani Parafianie i drodzy Goście, ponieważ brak waszych datków na niedzielnej tacy prowadzi naszą Parafię do zapaści finansowej i upadku. Do tej pory spłaciliśmy wszystkie bieżące nasze zobowiązania, ale już w tej chwili nie mamy środków na opłatę dalszych zobowiązań. Nas niestety nie obejmuje Tarcza antykryzysowa.

 

PROGRAM DUSZPASTERSKI PARAFII PW. ŚWIĘTEGO FLORIANA MĘCZENNIKA W CZĘSTOCHOWIE - NOP

Drugi rok realizacji Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii od września 2019 r. do września 2020 r.

Wchodzimy w kolejny, drugi  już  rok  dzieła odnowy naszej Parafii, w ramach «Ruchu dla Lepszego Świata». Celem naszych działań w bieżącym roku duszpasterskim 2019/2020 będzie uwrażliwienie Parafian na wartość: «Pojednania», przez udział - co dwa miesiące - w «wydarzeniach ewangelizacyjnych» w gronie najbliższej rodziny i pośród sąsiadów oraz znajomych we Wspólnocie naszego parafialnego kościoła i naszej Parafii.

 

1.1.4. Wydarzenie

 

Wartość:  POJEDNANIE

 

Okazja:   Niedziela Miłosierdzia Bożego – przeniesione na 28 czerwca 2020 – Niedziela Pojednania

 

List do Parafian nr 9

„Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca” (Dz Ap 1,1-4).

Drodzy nasi Przyjaciele, to Wy jesteście, jak ten «Teofil» z Dziejów Apostolskich «umiłowanymi przez Boga» /tak się tłumaczy to imię/ adresatami naszego kolejnego «Listu do Parafian», w którym pragniemy przedstawić Wam czwarte Wydarzenie z bieżącego roku duszpasterskiego 2019/2020. Będziemy je przeżywać w naszej Parafii w Niedzielę Pojednania - 28 czerwca 2020 r. pod hasłem: «Ubogaceni pojednaniem».

Znaleźliśmy się w niebywale trudnym czasie odosobnienia, spowodowanego  przez pandemię  koronawirusa. Mamy wielki lęk przed chorobą. Znosimy wiele utrudnień w życiu codziennym. Wiele złego się dzieje. Ale nie możemy tylko załamywać rąk. Musimy  mieć nadzieję, że niebawem wyjdziemy z tej traumy i spojrzymy z radością w przyszłość naszego życia. Z całą pewnością docenimy również wartość spotkania człowieka z drugim człowiekiem i człowieka z Panem Bogiem.

     Pojednanie z Panem Bogiem i bliźnimi wymaga od nas najpierw: wzniesienia się ponad siebie, wyrażenia skruchy, postawienia tamy złu i przebaczenia doznanych krzywd. To zadanie nie jest łatwe. Wymaga od nas przezwyciężenia własnych słabości i ograniczeń. Święty Jan Paweł II mówił nam: „…zła doznanego nie zapomina się łatwo. Można je tylko przebaczyć. A co to znaczy przebaczyć? To znaczy odwołać się do dobra, które jest większe od jakiegokolwiek zła”. Tylko w ten sposób możemy, przy Bożej pomocy, uzdrowić atmosferę, w której żyjemy. Tylko tak jesteśmy w stanie wypracować nowe relacje z Bogiem i światem, oparte na prawdzie i miłości  braterskiej. Do refleksji nad osobistym nawróceniem i pojednaniem  niech nam posłużą poniższe teksty:

 

Z nawrócenia: Dlatego, że należy pomóc ludziom pogłębić rozumienie, jak konieczną wartością jest pojednanie, aby dzięki temu umieli pokonać to wszystko, co zagraża jedności, bliskości, braterstwu, a tym samym mogli obdarzać się sobą i wspólnie budować Królestwo Boże.

 

Hasło: Ubogaceni pojednaniem

 

Gest domowy: Rozważając we wspólnocie rodziny lub w gronie sąsiadów proponowane w «Liście do Parafian» teksty zastanówcie się i porozmawiajcie o tym, co was jednoczy w rodzinie, a co dzieli. Na zakończenie pomódlcie się «Koronką do Miłosierdzia Bożego»!

 

Gest liturgiczny: Podczas niedzielnej Eucharystii po wprowadzeniu przed aktem pokuty zwracając się do siebie wypowiedzmy słowa: «ubogaćmy się pojednaniem!». Na zakończenie Mszy św. pobierzmy od Posłańców plakietkę z serduszkiem, którą podarujemy tym osobom, z którymi chcemy się pojednać!

 

Cel (meta):  Parafianie Parafii św. Floriana zostaną uwrażliwieni na wartość pojednania, poprzez zastanowienie się i porozmawianie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia o tym, co ich jednoczy w rodzinie, a co dzieli. Spotkanie zakończy modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 

Uzasadnienie:

 

 Z sytuacji (problemu): Ponieważ ludzie są często podzieleni, zamknięci w sobie i skłóceni ze sobą, dlatego są osamotnieni w lęku, depresji i nie mogą przyjść sobie z pomocą.

 

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie, abyśmy otwierając się wzajemnie na siebie żyli w pojednaniu i w zgodzie, a także byli wsparciem dla siebie.  

 

„Niniejszym podejmujemy też zobowiązania, że rocznie dawać będziemy jedną trzecią sykla na potrzeby kultu w domu Boga naszego, na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową, na ustawiczne całopalenie, na szabaty, na dni nowiu, święta, na uczty święte i na ofiary przebłagalne, by uzyskać pojednanie dla Izraela, słowem, na wszelką posługę w domu Boga naszego.” (Ne 10,33-34).

 

„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.”
(Mt 5,23-26).

 

„[…] cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie zrobiliście.” (Mt 25,40).

 

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.” (J 17,20-23).

 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je.” (Dz 2,32-34).

 

 

„Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.” (Rz 5,10-11).

 

„Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.” (2 Kor 5,20).

 

Kościół jest polem uprawnym lub «rolą Bożą» (1 Kor 3, 9). Na tej roli rośnie stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem byli patriarchowie i na którym to drzewie dokonało się i dokona pojednanie Żydów i pogan. Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego Rolnika jako winnica wybrana. prawdziwym Krzewem winnym jest Chrystus, udzielający życia i wzrostu latoroślom, którymi my jesteśmy; za pośrednictwem Kościoła trwamy w Nim, i bez Niego nic nie możemy uczynić.” (KKK 755).

 

„Nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: "Pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: "Najpierw idź i pojednaj się
z bratem swoim" (Mt 5, 24).”
(KKK 1424).

 

Słowa związać i rozwiązać oznaczają, że ten, kto zostanie wyłączony z waszej komunii, zostanie także wyłączony z komunii z Bogiem; a ten, kto na nowo zostanie przyjęty do waszej komunii, zostanie również przyjęty przez Boga do komunii z Nim. Pojednanie z Kościołem łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem.” (KKK 1445).

 

„W ciągu wieków w sposób zasadniczy zmieniła się konkretna forma, w jakiej Kościół wykonywał tę władzę otrzymaną od swego Pana. W pierwszych wiekach pojednanie chrześcijan, którzy popełnili po chrzcie szczególnie ciężkie grzechy (na przykład bałwochwalstwo, zabójstwo czy cudzołóstwo), było związane z bardzo surową dyscypliną, wymagającą od penitentów odbycia publicznej pokuty za grzechy, często trwającej przez długie lata, zanim otrzymali dar pojednania. Do tego "stanu pokutników" (który obejmował jedynie popełniających pewne ciężkie grzechy) można było zostać dopuszczonym bardzo rzadko, a w niektórych regionach tylko raz w życiu. W VII wieku, pod wpływem tradycji monastycznej Wschodu, misjonarze irlandzcy przynieśli do Europy kontynentalnej "prywatną" praktykę pokuty, która nie wymagała publicznego ani długotrwałego pełnienia dzieł pokutnych przed uzyskaniem pojednania z Kościołem. Od tego czasu sakrament urzeczywistnia się
w sposób bardziej dyskretny między penitentem a kapłanem. Nowa praktyka przewidywała możliwość powtarzania sakramentu pokuty i otwierała w ten sposób drogę do regularnego przystępowania do tego sakramentu. Umożliwiała - w tej samej celebracji sakramentalnej otrzymanie przebaczenia grzechów ciężkich i powszednich. Jest to zasadnicza forma pokuty, którą Kościół praktykuje do dzisiaj.”
(KKK 1447).

 

„Wyznanie grzechów (spowiedź), nawet tylko z ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia nasze pojednanie z innymi. Przez spowiedź człowiek patrzy w prawdzie na popełnione grzechy, bierze za nie odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by umożliwić nową przyszłość. (KKK 1455).

 

"Cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem". Celem i skutkiem tego sakramentu jest więc pojednanie z Bogiem. U tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z religijnym nastawieniem, "zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową". Istotnie, sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe "zmartwychwstanie duchowe", przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych. Najcenniejszym z tych dóbr jest przyjaźń z Bogiem.” (KKK 1468).

 

Sakrament pokuty jedna nas z Kościołem. Grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków. Grzesznik przywrócony do komunii świętych lub utwierdzony w niej, zostaje umocniony przez wymianę dóbr duchowych między wszystkimi pielgrzymującymi jeszcze żywymi członkami Ciała Chrystusa, a także tymi, którzy już doszli do ojczyzny niebieskiej. Należy też dodać, że owo pojednanie z Bogiem rodzi - można powiedzieć - dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez grzech: penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą w głębi własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę; jedna się z braćmi, w jakiś sposób przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi; jedna się z Kościołem, jedna się z całym stworzeniem.” (KKK 1469).

 

„Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:

-  pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;

-  pojednanie z Kościołem;

- darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;

- darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;

-  pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;

-  wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.” (KKK 1496).

 

„Istnieją jednak sytuacje, gdy wspólne życie małżeńskie z różnych powodów staje się praktycznie niemożliwe. W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Małżonkowie w dalszym ciągu są przed Bogiem mężem i żoną oraz nie mogą zawrzeć nowego związku. W tej trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, jeśli to możliwe, byłoby pojednanie. Wspólnota chrześcijańska powinna pomagać tym osobom przeżywać po chrześcijańsku zaistniałą sytuację, z zachowaniem wierności wobec nierozerwalnego węzła ich małżeństwa” (KKK 1649).

 

 „W wielu krajach są obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Kościół, będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo" (Mk 10, 11-12), nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić pewnych funkcji kościelnych. Pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielane tylko tym, którzy żałują, że złamali znak Przymierza i wierności Chrystusowi, i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości.(KKK 1650).

 

 „Miłość małżeńska i rodzicielska posiada wszakże również zdolność leczenia tych ran, o ile poszczególne zagrożenia nie odbierają jej własnej zdolności regeneracyjnej, tak dobroczynnej dla ludzkich wspólnot. Zdolność ta związana jest z Bożą łaską: z łaską przebaczenia i pojednania, która daje duchową moc rozpoczynania wciąż na nowo. Dlatego też rodzina musi spotkać Chrystusa w Kościele poprzez ów przedziwny sakrament, jakim jest Sakrament Pokuty i Pojednania.” [List Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Rodziny 1994 «Gratissimam Sane», 14.].

 

„Jeśli w każdej epoce odczuwano konieczność przebaczenia, tym bardziej potrzebuje pojednania z Bogiem współczesne zdechrystianizowane społeczeństwo, w którym szerzy się nieposłuszeństwo wobec Bożego prawa, egoizm i zanik poczucia grzechu. Pojednanie jest niezbędne w dzisiejszym świecie, pełnym przemocy, który nieraz nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że potrzebuje odpuszczenia grzechów.” [List Ojca Świętego Jana Pawła II do Arcybiskupa Pragi z okazji 600-lecia śmierci Św. Jana Nepomucena].

 

„Ponadto, więź pomiędzy Eucharystią i Pojednaniem przypomina, że grzech nigdy nie jest rzeczywistością wyłącznie indywidualną; zawiera on zawsze ranę zadaną wnętrzu wspólnoty kościelnej, w którą jesteśmy włączeni przez Chrzest. Dlatego Pojednanie, jak mówili Ojcowie Kościoła, jest laboriosus quidam baptismus , podkreślając w ten sposób, że rezultatem drogi nawrócenia jest także przywrócenie pełnej komunii kościelnej, która się wyraża w ponownym przystąpieniu do Eucharystii. (Benedykt XVI, Adhortacja «Sacramentum Caritatis», 20).

 

Zjednoczenie z Chrystusem realizuje się w sakramencie, który uzdalnia również do wprowadzenia nowości w stosunkach społecznych: „«mistyka» tego sakramentu ma charakter społeczny”, bowiem „zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On się daje. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie; mogę do Niego należeć tylko w jedności z wszystkimi, którzy już stali się lub staną się Jego” . W związku z tym konieczne jest wyjaśnienie relacji pomiędzy tajemnicą eucharystyczną i zaangażowaniem społecznym. Eucharystia jest sakramentem komunii pomiędzy braćmi i siostrami, którzy godzą się na pojednanie z Chrystusem. On to z Żydów i pogan uczynił jeden lud, burząc mur nienawiści, jaki ich dzielił (por. Ef 2, 14). Tylko ciągłe dążenie do pojednania pozwala na godne przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej (por. Mt 5, 23-24) . Chrystus poprzez pamiątkę swojej ofiary wzmacnia komunię wśród braci, a w szczególności przynagla tych, którzy są w konflikcie, by przyspieszyli pojednanie, otwierając się na dialog oraz budowanie sprawiedliwości. Nie ma wątpliwości, że warunkiem budowania prawdziwego pokoju jest przywrócenie sprawiedliwości, pojednania i przebaczenia . Z tej świadomości rodzi się wola przemienienia również niesprawiedliwych struktur, aby przywrócić na nowo szacunek dla godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Poprzez podejmowanie tej odpowiedzialności Eucharystia staje się w życiu tym, co oznacza w celebracji. Jak mogłem już stwierdzić, nie jest zadaniem Kościoła udział w walce politycznej, aby zbudować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe; niemniej jednak, Kościół nie może i nawet nie powinien pozostawać na marginesie walki o sprawiedliwość. Kościół „musi włączyć się w nią przez argumentację rozumową i obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca się zawsze wyrzeczeń, nie może utrwalić się i rozwijać”. (Benedykt XVI, Adhortacja «Sacramentum Caritatis», 89).

 

„Na sakramencie pokuty często skupiała się refleksja pasterzy Kościoła, właśnie ze względu na jego wielkie znaczenie na drodze chrześcijańskiego życia, ponieważ «cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem» (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1468). Kościół, nadal głosząc przebaczenie i pojednanie, o którym mówił Jezus, nieustannie zachęca całą ludzkość do nawrócenia się i wiary w Ewangelię. Apeluje słowami apostoła Pawła: «W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20). Jezus w swoim życiu głosi i uobecnia miłosierdzie Ojca. Przyszedł nie po to, by potępiać, lecz by przebaczać i zbawiać, by dawać nadzieję także w najgłębszych mrokach cierpienia i grzechu, by obdarzać życiem wiecznym; toteż w sakramencie pokuty, dzięki «lekarstwu spowiedzi», doświadczenie grzechu nie przeradza się w rozpacz, lecz spotyka się z Miłością, która przebacza i przemienia (por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 31).” (Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego na XX Światowy Dzień Chorego z 11 lutego 2012 r., 2).

 

„Niekiedy odnosi się wrażenie, że dziś powtarza się to, co się wydarzyło w mieście Babel: podziały, niezdolność do wzajemnego zrozumienia, rywalizacja, zazdrość, egoizm. Co robię ze swoim życiem? Czy buduję wokół siebie jedność? Czy też dzielę gadaniną, krytykowaniem, zazdrością? Co robię? Zastanówmy się nad tym? Nieść Ewangelię oznacza głosić samemu i żyć pojednaniem, przebaczeniem, pokojem, jednością, miłością, które daje nam Duch Święty. Pamiętajmy słowa Jezusa: «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35).” (Franciszek, Audiencja generalna z 22.05.2013 r.).

 

„Przejdźmy do drugiego elementu: Jezus daje apostołom władzę odpuszczania grzechów. Trochę trudno jest zrozumieć, jak człowiek może odpuszczać grzechy, ale Jezus daje tę władzę. Kościół jest depozytariuszem władzy kluczy, otwierania lub zamykania drogi do przebaczenia. Bóg w swoim najwyższym miłosierdziu przebacza każdemu człowiekowi, lecz On sam chciał, by ci, którzy należą do Chrystusa i do Kościoła, otrzymywali przebaczenie za pośrednictwem szafarzy Wspólnoty. Poprzez posługę apostolską dociera do mnie miłosierdzie Boga, moje winy zostają przebaczone i otrzymuję radość. Tak więc Jezus wzywa nas, byśmy przeżywali pojednanie również w wymiarze kościelnym, wspólnotowym. I to jest bardzo piękne. Kościół, który jest święty, a jednocześnie potrzebuje pokuty, towarzyszy naszej drodze nawrócenia przez całe życie. Kościół nie jest posiadaczem władzy kluczy, lecz sługą urzędu miłosierdzia, i cieszy się za każdym razem, kiedy może ofiarować ten Boży dar.” (Franciszek, Audiencja generalna z 22.05.2013 r.).

 

„Drodzy bracia i siostry, Pan nigdy nie przestaje litować się nad nami i pragnie po raz kolejny obdarzyć nas swoim przebaczeniem, zachęcając nas, byśmy do Niego powrócili z nowym sercem, oczyszczonym ze zła, aby wziąć udział w Jego radości. Jak przyjąć to zaproszenie? Sugeruje nam to  św. Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”(2 Kor 5,20). Ten wysiłek nawrócenia jest dziełem nie tylko ludzkim. Pojednanie między nami a Bogiem jest możliwe dzięki miłosierdziu Ojca, który ze względu na miłość wobec nas nie wahał się poświęcić swego Jednorodzonego Syna. W istocie Chrystus, który był sprawiedliwy i bez grzechu, dla nas stał się grzechem (w. 21), kiedy na krzyżu obarczył się naszymi grzechami i w ten sposób nas odkupił i usprawiedliwił przed Bogiem. „W Nim” możemy stać się sprawiedliwymi, w Nim możemy się przemienić, jeśli przyjmiemy łaskę Bożą i nie pozwolimy by bezowocnie przeżyć „czas pomyślny” (6,2).” (Franciszek, Kazanie na Środę Popielcową w 2015 r.).

 

 

 

Ogłoszenia Parafialne

 

XIX Niedziela Zwykła - 09.08.2020 r.

1. Przeżywamy dzisiaj XIX Niedzielę Zwykłą w Roku Liturgicznym. W miesiącu sierpniu nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W tym tygodniu szczególnie w sobotę 15 sierpnia będziemy przeżywać Uroczystość Jej Wniebowzięcia, a w przyszły poniedziałek 17 sierpnia rozpoczniemy nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej. Polecajmy Jej nas samych, nasze rodziny oraz wszystkich przybywających na Jej Święto do Częstochowy pielgrzymów. Módlmy się o ich wzrost duchowy i szczęśliwy powrót do domu.

2. Dzisiaj, w drugą niedzielę miesiąca o godz. 16.20 różaniec za zmarłych z odczytaniem wypominków rocznych, a po nim msza św. w intencji tychże zmarłych.

3. Obchody liturgiczne tego tygodnia: dzisiaj wspominamy Św. Teresę Benedyktę od Krzyża, w świecie Edytę Stein, Dziewicę i Męczennicę obozu zagłady w Oświęcimiu, w poniedziałek Święto Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika, we wtorek wspomnienie Św. Klary, Dziewicy; zaś w piątek wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Kapłana i Męczennika hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu.

4. W czwartek 13 sierpnia wspominamy czwarte objawienie się Matki Bożej dzieciom w Fatimie, które de facto miało miejsce w niedzielę 19 sierpnia 1917 r., ponieważ w zapowiedzianym przez Matkę Bożą dniu objawienia tj. 13 sierpnia dzieci przebywały w więzieniu w Villa Nova de Ourem. Matka Boża ponownie wezwała dzieci do modlitwy różańcowej „za grzeszników, których dusze idą na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.” Z tej racji wieczorem po Mszy św. odprawimy Nabożeństwo Fatimskie.

5. W sobotę 15 sierpnia będziemy obchodzić w Kościele Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwaną tradycyjnie Świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu Msze Św. w naszym kościele w porządku niedzielnym, a więc o godzinie 7.30, 9.30, 11.00 i 17.00. Zachęcamy do przyniesienia ziół i kwiatów, które zgodnie z tradycją będziemy błogosławić po każdej mszy św.

6. W ten dzień świętujemy również 100 rocznicę wydarzenia z roku 1920, nazwanego przez historyków "Cudem nad Wisłą", które zdecydowało o suwerenności II Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle trwają. Polecajmy Królowej Polski losy naszego Narodu.

7. W poniedziałek 24 sierpnia odbędzie się nasza parafialna pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku będzie ona miała charakter indywidualny. Wszystkich pielgrzymów zapraszamy pod szczyt Jasnej Góry na godz. 19.00.

8. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka ofiar do puszki na rzecz potrzeb materialnych naszej parafii. W ubiegłym tygodniu ofiarę na witraż i okno 4-ch Ewangelistów złożyły: Róże Św. Zofii i Św. Agaty i 4 osoby anonimowe oraz na potrzeby naszego kościoła od chorych. Serdeczne dzięki wszystkim ofiarodawcom za dar serca.

9. Serdecznie dziękujemy również paniom z Róży Św. Cecylii kierowanej przez Zelatorkę Krystynę Wójcik za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

10. W minionym tygodniu odeszła z naszej Wspólnoty parafialnej: Śp. Elżbieta Beczyńska, lat 69, zam. przy ul. Żarecka 42C. Jej pogrzeb odbył się w czwartek na cmentarzu Raków. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

11. Wszystkim uczestnikom liturgii niedzielnej życzymy, by Ten, który jest Chlebem Życia, nasz Pan Jezus Chrystus, w całym rozpoczętym nowym tygodniu obficie wszystkim błogosławił! Szczęść Boże.

 

XVIII Niedziela Zwykła - 02.08.2020 r.

1. Przeżywamy dzisiaj XVIII Niedzielę Zwykłą w Roku Liturgicznym. W miesiącu sierpniu nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Polecamy Jej nas samych, nasze rodziny, przybywających do Częstochowy pielgrzymów i wszystkich przebywających na wakacjach. Modlimy się o ich wzrost duchowy, ubogacający wypoczynek i szczęśliwy powrót do domu. Nasza parafialna Pielgrzymka piesza na Jasna Górę w tym roku z racji pandemii będzie miała charakter indywidualny. Zapraszamy wszystkich pielgrzymów bezpośrednio na Jasną Górę w poniedziałek 24 sierpnia na godz. 19.00.

2. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.20 nabożeństwo różańcowe, a po nim msza św. w intencji Członków Kół Żywego Różańca. Po mszy św. wymiana tajemnic różańcowych.

3. Obchody liturgiczne tego tygodnia: dzisiaj można uzyskać odpust zupełny zwany „Porcjunkulą” na zwykłych warunkach z racji na wspomnienie konsekracji małego kościółka Matki Bożej Anielskiej w Asyżu; we wtorek wspominamy w liturgii Św. Jana Marię Vianneya, kapłana, patrona proboszczów; w czwartek - Święto Przemienienia Pańskiego. Pozwala nam ono zrozumieć zasadniczą prawdę naszego życia duchowego, że również my powinniśmy się przemieniać na wzór naszego Pana i Mistrza. Zapraszamy tego dnia do uczestnictwa we mszach świętych o godz. 8.00 i 17.30. W sobotę - 8 sierpnia - wspominamy Św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego - dominikanów.

4. W tym tygodniu będziemy przeżywać pierwszy czwartek i piątek miesiąca sierpnia. W czwartek Godzina Święta w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych po mszy św. wieczornej. W piątek nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po mszy św. porannej i wieczornej. Chorych odwiedzimy w godzinach porannych w czwartek i w piątek. Od godz. 17.00 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

5. Przed tygodniem na potrzeby Misjonarzy złożyliśmy ofiarę w wysokości 575 zł, którą  w całości przekazaliśmy na konto misji. Również na potrzeby witraży 4-ch Ewangelistów wpłynęła jedna ofiara anonimowa. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za dar serca.

6. Serdecznie dziękujemy również paniom z Róży św. Heleny kierowanej przez Zelatorkę Janinę Wilk  za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

7. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej: Śp. Henryk Hyla, lat 63, zam. przy ul. Żareckiej 42A i Śp. Marek Machnik, lat 49, zam. przy ul. Limanowskiego 152. Pogrzeb obu odbył się w piątek 31 lipca: Henryka na cmentarzu Raków, a Marka na cmentarzu Kule. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

8. Wszystkim uczestnikom tej niedzielnej liturgii życzymy, by Ten, który jest Chlebem Życia, nasz Pan Jezus Chrystus, w całym rozpoczętym nowym tygodniu obficie wszystkim błogosławił! Szczęść Boże.

 

 

XVII Niedziela Zwykła - 26.07.2020 r.

1. Przeżywamy dzisiaj XVII Niedzielę Zwykłą w Roku Liturgicznym. Zbliża się wielkimi krokami miesiąc sierpień, w którym łączymy się duchowo ze wszystkimi pielgrzymami zmierzającymi na Jasną Górę. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i umartwieniami. Razem z nimi zaniesiemy przed tron naszej Matki i Królowej wszystkie intencje narodowe, rodzinne i osobiste. Sierpień z racji na narodowe wydarzenia stał się również miesiącem abstynencji. Miejmy siłę i odwagę - jak nasi narodowi bohaterowie - przeciwstawić się w tym miesiącu złu alkoholizmu. Podejmijmy ten ofiarny czyn, świadomi jak wiele zależy od naszej osobistej postawy. Uczyńmy to dla dobra naszych rodzin i jako wsparcie dla innych.

2. Dzisiaj, z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących na zakończenie każdej mszy św. święcimy pojazdy. Ofiary złożone przy poświęceniu pojazdów są przeznaczone na wsparcie polskich misjonarzy, zgodnie z akcją zatytułowaną: Podaruj 1 gr. za 1 km na środki transportu dla misjonarzy jako twoje podziękowanie za szczęśliwą podróż. Dzisiaj także liturgiczne wspomnienie rodziców Matki Bożej Św. Anny i Joachima. Pamiętajmy w modlitwach o naszych rodzicach. Żywym wypraszajmy łaskę zdrowia, a tym którzy odeszli od nas łaskę życia wiecznego.

3. Wspomnienia liturgiczne tego tygodnia: We wtorek - 28 sierpnia – przypada wspomnienie Św. Szarbela Makhlufa, kapłana, w środę - 29 lipca - Św. Marty, siostry Marii i Łazarza; w czwartek – 30 sierpnia – Św. Piotra Chryzologa, biskupa i Doktora Kościoła, w piątek – 31 lipca –Św. Ignacego Loyoli, kapłana, wybitnego teologa, Założyciela Zakonu Księży Jezuitów; w sobotę – 1 sierpnia - Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i Doktora Kościoła. W przyszłą niedzielę - 2 sierpnia – będzie można uzyskać odpust zupełny zwany „Porcjunkulą” z racji na wspomnienie konsekracji małego kościółka Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie tego dnia parafialnego kościoła, przyjęcie Komunii św. w stanie łaski uświęcającej oraz modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża.

4. W sobotę - 1 sierpnia - przypada 76 rocznica powstania warszawskiego. Tego dnia, w pierwszą sobotę miesiąca sierpnia, będziemy mieli okazję pomodlić się w intencji naszej Ojczyzny o godz. 7.00 rano podczas Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi i podczas Mszy św. Serdecznie zapraszamy.

5. W ubiegłotygodniowej zbiórce ofiar do puszek na materialne potrzeby naszej Parafii została zebrana kwota 1446 zł., która łącznie z wpłatami indywidualnymi w wysokości 530 zł wyniosła 1976 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy, a szczególnie Pani Elżbiecie Pawlik za przelew na konto Parafii oraz Pani Mariannie Nurek. Ponawiamy nasz apel o ofiary na kolejne 4 okna i 4 witraże do naszego kościoła jako dar naszych serc na 30-ty, tj. Perłowy Jubileusz naszej Parafii i 20 lat od konsekracji kościoła.

6. Serdecznie dziękujemy paniom z Róży św. Łucji kierowanej przez Zelatorkę p. Grażynę Turczyn za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a Wam, drodzy parafianie i mili goście życzymy radosnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

 

XVI Niedziela Zwykła - 19.07.2020 r.

1. Przeżywamy XVI Niedzielę Zwykłą w Roku Liturgicznym. Jest pełnia lata, wakacji i urlopów… Bywa, że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy potrzeb innych ludzi. Tymczasem nie wszyscy mają radosne wakacje. Nasi bracia rolnicy w tym czasie ciężko pracują zbierając ziarna na nasz chleb. Podziękujmy im naszą wdzięczną modlitwą.

2. Jutro o godz. 15,00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego zakończone mszą św. o godz. 17,00.

3. Dzisiejszymi ofiarami składanymi przed kościołem do puszek wspieramy materialne potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie tych potrzeb i pomoc.

4. Liturgiczne wspomnienia tego tygodnia: W poniedziałek 20 lipca wspominamy Bł. Czesława, dominikanina, który habit zakonny otrzymał wraz z bratem Św. Jackiem w Rzymie z rąk św. Dominika. W środę 22 lipca przypada wspomnienie liturgiczne Św. Marii Magdaleny, w czwartek 23 lipca Św. Brygidy, patronki Europy, w piątek 24 lipca czcimy Św. Kingę, córkę króla węgierskiego Beli IV i żonę polskiego księcia Bolesława Wstydliwego. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu i poświęciła swoje życie dla ubogich. W sobotę 25 lipca obchodzimy Święto Św. Jakuba, Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów przez Chrystusa nad brzegiem jeziora Tyberiadzkiego wraz ze swoim bratem Janem. Był też pierwszym Apostołem, który zginął za Chrystusa, zamordowany przez Heroda w Jerozolimie w r. 44. W przyszłą niedzielę 26 lipca przypada liturgiczne wspomnienie rodziców Matki Bożej Św. Anny i Joachima. Pamiętajmy w modlitwach o naszych rodzicach. Żywym wypraszajmy łaskę zdrowia, a tym którzy odeszli od nas łaskę życia wiecznego.

5. W sobotę 25 lipca będziemy wspominać Św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, męczennika z III w. Z tej okazji w przyszłą sobotę wieczorem i w niedzielę na zakończenie każdej mszy św. poświęcimy pojazdy. Ofiary złożone przy poświęceniu pojazdów będą przeznaczone na wsparcie polskich misjonarzy, zgodnie z akcją zatytułowaną: Podaruj 1 gr. za 1 km na środki transportu dla misjonarzy jako twoje podziękowanie za szczęśliwą podróż.

6. Serdecznie dziękujemy paniom ze wszystkich Róży za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

7. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej: Śp. Włodzimierz Wójcik, l. 77, zam. przy ul. Limanowskiego 152 i Śp. Janina Glińska, lat 75, zam. przy ul. Perla 33. Pogrzeb obydwu odbył się w sobotę 18 lipca, Włodzimierza w naszym kościele parafialnym i na cmentarzu Raków, a Janiny na cmentarzu Komunalnym. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia; a drogim parafianom i miłym gościom życzymy radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

 

XV Niedziela Zwykła w Roku A - 12.07.2020 r.

1. Przeżywamy dzisiaj XV Niedzielę Zwykłą w roku A. Ten dzień jest dla nas czasem poważnej decyzji o wyborze Prezydenta RP, który w kolejne 5 lat będzie nas reprezentował w świecie i bronił polskich spraw. Zachęcamy do uczestnictwa w tych wyborach. Obecny czas wakacji niech sprzyja również pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary i naszemu nawróceniu. Temu służy niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego ubogacającego nas spotkania z Panem Jezusem wybierając wypoczynek w górach, nad morzem czy nad jeziorami. Wszędzie znajdziemy świątynie, w których odprawiane są niedzielne msze św.

2. Jutro /Dzisiaj/ o godz. 16,20 różaniec za zmarłych z odczytaniem wypominków rocznych, a po nim Msza św., w intencji tychże zmarłych.

3. W poniedziałek 13 lipca będziemy wspominać trzecie objawienie się Matki Bożej dzieciom w Fatimie. Z tej racji po mszy św. wieczornej ok. g. 18.00 odprawimy Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy Członków Żywego Różańca, dzieci i młodzież oraz wszystkich Czcicieli Matki Bożej.

4. Tego samego dnia wspominamy również świętych polskich pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, którzy na początku XI w. wiedli życie pustelnicze w okolicy Nitry na Słowacji.

5. W środę 15 lipca wspominamy Św. Bonawenturę, biskupa i Doktora Kościoła, jednego z najwybitniejszych teologów Średniowiecza.

6. W czwartek 16 lipca w liturgii Kościoła przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel, czczonej w tym miejscu od XII w. przez Karmelitów, duchowych synów proroka Eliasza. Rozpropagowali oni w całym świecie nabożeństwo ku czci świętego szkaplerza, noszonego przez nas w postaci medalika. W 1251 r. Matka Boża objawiła Św. Szymonowi Stockowi, generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia), że nie zazna ognia piekielnego, ani innego niebezpieczeństwa ten, kto będzie go nosił do śmierci.

7. W przyszłą sobotę 18 lipca będziemy prosić o wstawiennictwo Św. Szymona z Lipnicy, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.

8. Za tydzień w trzecią niedzielę miesiąca lipca zbiórka ofiar do puszek na potrzeby materialne naszej parafii. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy w tym trudnym czasie Pandemii pomogli nam materialnie składając swój dar serca przelewem na nasze konto, lub w innej formie, także na tacę. W tym roku będziemy przeżywać 30 rocznicę powstania naszej Parafii i 20 rocznicę konsekracji tego kościoła. Pięknym naszym darem na ten dzień – 2 grudnia 2020 r. – byłyby kolejne 4 witraże przedstawiające 4-ch Ewangelistów. Przypuszczalny koszt to ok. 26 tyś. zł. Niech ta idea stanie się od dzisiaj naszą wspólną troską.

9. W minionym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej: Śp. Zbigniew Wichurski, lat 84, zam. przy ul. Żareckiej - domki. Jego pogrzeb odbył się w czwartek 9 lipca br. na cmentarzu Raków. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a drogim parafianom i miłym gościom radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

11. Wszyscy dobrze życzymy naszej Ojczyźnie, dlatego pomódlmy się na zakończenie tej Eucharystii o Jej i naszą pomyślność!

 

XIV Niedziela Zwykła - 05.07.2020 r.

1. Przeżywamy dzisiaj XIV Niedzielę Zwykłą w roku A. W czasie wakacji i urlopów pamiętajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W nich na spotkanie z nami czeka nasz Pan i Zbawiciel - Jezus Chrystus. Pamiętajmy również, aby ich zwiedzanie było nacechowane należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.

2. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.20 nabożeństwo różańcowe, a po nim Msza św., w intencji Członków Kół Żywego Różańca. Po Mszy wymiana tajemnic różańcowych.

3. W poniedziałek 6 lipca wypada «Dzień patronalny Apostolstwa Chorych». Módlmy się za wszystkich cierpiących, doświadczonych przez choroby i rozmaite dolegliwości. Prośmy dla wszystkich potrzebujących o chrześcijańskie przeżycie czasu choroby, by wszyscy chorzy potrafili przyjąć krzyż choroby i potrafili go przemienić w ofiarę przynoszącą prawdziwe życie.

4. Wspomnienia liturgiczne tego tygodnia: w poniedziałek 6 lipca – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dziewicy, Patronki Dzieł Misyjnych w Polsce, nazywanej «Matką Afryki»; w środę 8 lipca – wspomnienie Św. Jana z Dukli, Zakonnika i Kapłana; w sobotę 11 lipca - będziemy przeżywać Święto z okazji wspomnienia Św. Benedykta z Nursji, założyciela i Opata Zakonu Benedyktynów oraz Patrona Europy. W przyszłą niedzielę 12 lipca wypada natomiast wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa, Misjonarza Jadźwingów w Prusach Wschodnich i Męczennika za wiarę w 1009 r. W przyszły poniedziałek 13 lipca natomiast będziemy wspominać świętych polskich pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, którzy na początku XI w. wiedli życie pustelnicze w okolicy Nitry na Słowacji. Te dwa ostatnie wspomnienia niech przypomną nam w dniu drugiej tury wyborów jakie wartości mają znaczenie dla naszego chrześcijańskiego życia.

5. Przypominamy że od dzisiejszej niedzieli aż przez całe wakacje nie będzie Mszy świętej niedzielnej o godz. 12,30. Natomiast pozostałe Msze św. i w dzień powszedni  pozostają bez zmian, a więc o godz. 8,00 i 17,30. Kancelaria Parafialna  czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16,00 – 17,00.

6. Zapraszamy dzieci i młodzież spędzającą wakacje w naszym mieście na organizowane przez nasz Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „FLORIANUM” kolonie w mieście. Plan wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w tym tygodniu znajdziemy w gablotce ogłoszeń i na ostatnim rzędzie ławek w kościele. Przedstawia się on następująco:

 1. Poniedziałek 6 lipca - Podchody w obrębie Osiedla;
 2. Wtorek 7 lipca - Wyjście do Kina Cinema City;
 3. Środa 8 lipca - Zajęcia multimedialne i gry zespołowe;
 4. Czwartek 9 lipca - Gry zespołowe – Badminton, Cymbergaj i Piłkarzyki;
 5. Piątek 10 lipca - Wycieczka autokarowa w Beskid Śląski; Wjazd kolejką na Szyndzielnię, pobyt w Wiśle
  i zwiedzanie skoczni w Wiśle-Malince.

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach od 9.30 do 13.30. Do czynnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach serdecznie zapraszamy dzieci klas podstawowych oraz młodzież.

7. Serdecznie dziękujemy paniom z Róży św. Klary kierowanej przez Zelatorkę p. Teresę Mrozik za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni. Serdecznie dziękujemy również naszym chorym, którzy w czasie nawiedzenia pierwszo-piątkowego złożyli ofiarę na potrzeby naszej Parafii w wysokości 380 zł.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia życzymy wielu łask i darów Bożych, błogosławieństwa Bożego wstawiennictwa swych świętych patronów, szczególnie św. Benedykta, którego będziemy wspominać w sobotę. Uczmy się od niego codziennego ofiarowania siebie Bogu na modlitwie, zwłaszcza opartej na słowie Bożym oraz poprzez pracę, cierpliwe i sumienne wykonywanie obowiązków. Na nowy tydzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo.. Szczęść Boże.

 

XIII Niedziela Zwykła - 28.06.2020 r.

1. Kończy się miesiąc czerwiec, poświęcony w naszej polskiej tradycji czci Najświętszego Serca Jezusowego. Przez uczestnictwo w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za własne i bliźnich grzechy, za wszelkie zniewagi i braki w wierze, a dziękujemy za dar Bożego miłosierdzia i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś nabożeństwo czerwcowe jak w każdą niedzielę o g. 16.30.

2. Rozpoczęły się wakacje dzieci i młodzieży oraz sezon urlopowy. Życzymy naszym parafianom miłego wypoczynku i radości z przeżyć, które on niesie. W związku z wakacjami odwołana zostaje od przyszłej niedzieli Msza św. o godz. 12.30. Pozostaje Msza św. dla dzieci o godz. 11.00, na którą zapraszamy wszystkie dzieci, które wakacje będą spędzać w domu. Inne msze św. w niedzielę i w tygodniu pozostają bez zmian. Również Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 17.00.

3. Liturgiczne wspomnienia tego tygodnia: w poniedziałek 29 czerwca przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. tego dnia jak w tygodniu o godz. 8,00 i 17,30. W całym Kościele zbierana jest taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej tzw.: Świętopietrze. W piątek 3 lipca – Św. Tomasza Apostoła, patrona Indii i Portugalii, a w sobotę – 4 lipca – Św. Elżbiety Portugalskiej.

4. Zapraszamy dzieci na organizowane przez nasz Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „FLORIANUM” wakacje w mieście. Plan wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w tym tygodniu znajdziemy w gablotce ogłoszeń i na ostatnim rzędzie ławek w kościele. Przedstawia się on następująco:

I Tydzień:

 1. Poniedziałek 29 czerwca - Gry zespołowe i zajęcia plastyczne;
 2. Wtorek 30 czerwca - Wspólne grillowanie i śpiewanie;
 3. Środa 1 lipca - Rajd do Olsztyna;
 4. Czwartek 2 lipca - Wyjście na kręgle – „Złote Arkady”;
 5. Piątek 3 lipca - Zawody sportowe w obrębie Ośrodka;

II Tydzień:

 1. Poniedziałek 6 lipca - Podchody w obrębie Osiedla;
 2. Wtorek 7 lipca - Wyjście do Kina Cinema City;
 3. Środa 8 lipca - Zajęcia multimedialne i gry zespołowe;
 4. Czwartek 9 lipca - Gry zespołowe – Badminton, Cymbergaj i Piłkarzyki;
 1. Piątek 10 lipca - Wycieczka autokarowa w Beskid Śląski; Wjazd kolejką na Szyndzielnię, pobyt w Wiśle
  i zwiedzanie skoczni
  w Wiśle-Malince.

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach od 9.30 do 13.30. Do czynnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach serdecznie zapraszamy dzieci klas podstawowych oraz młodzież.

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca lipca. Odpowiednie nabożeństwa po mszach św. rano o godz. 8,00 i wieczorem o godz. 17,30. Chorych odwiedzimy w piątek przed południem. Odwiedzimy tylko tych chorych, którzy potrzebują sakramentu Pokuty. Ze spowiedzi pierwszo-piątkowej będzie można skorzystać przed mszą św. w piątek rano i wieczorem. W sobotę Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej od godz. 7.00.

6. Przed tygodniem z ofiar składanych przed kościołem do puszek na cele potrzeb materialnych w naszej parafii zebraliśmy kwotę 1170 zł. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

7. Serdecznie dziękujemy również paniom z Róży św. Teresy kierowanej przez Zelatorkę p. Teresę Mrozik za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a drogim parafianom i miłym gościom życzymy radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Natomiast wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki czy kolonie życzymy udanego i radosnego wypoczynku. Przypominamy jednocześnie, szczególnie dzieciom i młodzieży, że nie ma wakacji od mszy św. w niedziele i święta tego okresu. Szczęść Boże!

9. Kończy się Eucharystia w kolejne czwarte w tym Roku duszpasterskim Wydarzenie poświęcone problematyce: «Pojednania». W domu rodzinnym lub w naszym mieszkaniu możemy dzisiaj spotkać się z najbliższą rodziną lub z sąsiadami celem wspólnego przeżycia i realizacji gestu domowego z ostatniej strony otrzymanego od Posłańców lub znalezionego w skrzynce pocztowej «Listu do Parafian nr 9». A teraz, wychodząc z kościoła, na znak naszej braterskiej i siostrzanej miłości - szczególnie do tych osób, z którymi pragniemy się pojednać – weźmy ze sobą tyle serduszek, ile mamy osób, którymi pragniemy je obdarzyć. Niech to serduszko pomoże nam pojednać się w rodzinie i między sąsiadami!

 

XII Niedziela Zwykła - 21.06.2020 r.

1. Dzisiaj przeżywamy trzecią niedzielę miesiąca czerwca. W naszym kościele o godz. 15,00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zakończone Nabożeństwem czerwcowym o godz. 16,30.

2.  Dzisiaj gościmy w naszej Parafii Księdza Stanisława Zająca, który od czwartku prowadzi w naszym kościele rozważania rekolekcyjne o «Eucharystii jako Wielkiej Tajemnicy Wiary dającej życie». Jednocześnie nasz Gość pomógł Parafialnemu Zespołowi Animacji opracować «Program» na kolejny, już trzeci rok pracy duszpasterskiej związanej z Odnową i Ewangelizacją naszej Parafii. Wartość nowego Roku pracy to «BRATERSTWO». Przy tej okazji serdecznie dziękujemy grupie osób z Parafialnego Zespołu Animacji i Koordynacji za ich całoroczny wkład w realizację Programu oraz wszystkim Posłańcom roznoszącym «List do Parafian» celem przygotowania Parafian na kolejne wydarzenia. Ich pomoc jest bezcenna. Zapraszamy Was, bracia i siostry do podjęcia tej posługi w kolejnym roku. Szczególnie dzisiaj prosimy Posłańców z V-go Rejonu duszpasterskiego, z bloków: Żarecka 38, 40, 42A, B i C oraz Mireckiego 31 o pobranie kolejnego «Listu do Parafian».

3. Przygotowuje on kolejne w tym roku Wydarzenie duszpasterskie, które będziemy je przeżywać za tydzień 28 czerwca br. pod hasłem: «Ubogaceni pojednaniem». W ten sposób ostatnia niedziela miesiąca czerwca staje się dla nas w tym czasie pandemii «Niedzielą Pojednania» i daje nam okazję do bardziej osobistego przeżycia pojednania z Panem Bogiem i pomiędzy nami. Podczas niedzielnej Eucharystii po wprowadzeniu przed aktem pokuty zostaniemy poproszeni o wypowiedzenie wobec naszych sąsiadów słów: «ubogaćmy się pojednaniem!». Na zakończenie Mszy św. natomiast wychodząc z kościoła pobierzmy od Posłańców plakietkę z serduszkiem, którą podarujemy tym osobom, z którymi pragniemy się pojednać!

4. Dzisiejszymi ofiarami składanymi przed kościołem do puszek wspieramy prace i dzieła wykonane w naszej parafii. W tym miesiącu będziemy spłacać kolejną ratę kapitałową zaciągniętej pożyczki. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

5. W piątek zakończenie Roku Szkolnego. Mszę św. w intencji dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej 34 im. Hrabiego Aleksandra Fredry odprawimy o godz. 10.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z naszej szkoły oraz ich rodziców.

6. Serdecznie dziękujemy paniom z Róży Św. Katarzyny, prowadzonej przez Zelatorkę Panią Elżbietę Kurkiewicz za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni. Dziękujemy również wszystkim ofiarodawcom ostatniego tygodnia, którzy przekazali na potrzeby naszej Parafii dar swego serca. Bóg zapłać!

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a Wam, drodzy parafianie i czcigodni goście radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

 

XI Niedziela Zwykła - 14.06.2020 r.

1. Przeżywamy dzisiaj XI-tą Niedzielę Zwykłą w Roku A. O godz. 16,00 różaniec za zmarłych z odczytaniem wypominków rocznych, a po nim o godz. 16.30 Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego. Następnie o godz. 17.00 Msza św., w intencji poleconych w Wypominkach zmarłych.

2. W poniedziałek wieczorem o godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie liturgiczne przedstawicieli wszystkich pięciu Rejonów duszpasterskich, celem omówienia liturgii Mszy św. na kolejne wydarzenie duszpasterskie i podsumowanie obecnego Roku duszpasterskiego w naszej Parafii. Na spotkaniu będzie można pobrać kolejny List do Parafian o tajemnicy Pojednania.

3. W tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie odbyły się w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne. Nie mieliśmy okazji na duchowe przygotowanie się do uroczystego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Czyniąc zadość temu duchowemu zobowiązaniu zapraszamy w tym tygodniu od czwartku popołudniu do niedzieli włącznie - zgodnie z dotychczasowym harmonogramem Mszy św. - na rozważania rekolekcyjne nad Programem liturgicznym obecnego roku w Kościele w Polsce: «Oto wielka tajemnica wiary – Eucharystia daje nam życie». Poprowadzi je dla nas Stanisław Zając, kapłan Archidiecezji Lubelskiej. Nasz Gość spotka się w tym czasie dodatkowo z przedstawicielami naszej Parafii, a mianowicie: Parafialnym Zespołem Animacji i Koordynacji, Posłańcami i Radą Duszpasterską już w czwartek o godz. 14.00 i w kolejne dni do soboty włącznie rano od godz. 10.00 do 12.30 i popołudniu od 15.00 do 17.00. Serdecznie zapraszamy!

4. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. O godz. 17,30 – Msza św. z procesją do dwóch ołtarzy usytuowanych w kościele. Tutaj odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dokonamy poświęcenia wianków z ziół i kwiatów. Serdecznie zapraszamy na tę miłą uroczystość całe rodziny. Przy tej okazji pragniemy jeszcze raz podziękować tym wszystkim parafianom, którzy wykonali ołtarze w Boże Ciało, udekorowali je kwiatami i czynnie wzięli udział w asyście podczas procesji. Bóg zapłać!

5. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Msze św. w te dni w naszym kościele o godz. 8.00 i 17.30.

6. Serdecznie dziękujemy wszystkim anonimowym ofiarodawcom tego tygodnia za dar złożony na potrzeby naszego kościoła. Otrzymaliśmy na konto kwotę 120 zł i anonimowo 250 zł. Za tydzień w trzecią niedzielę miesiąca zbiórka ofiar do puszek na bieżące potrzeby naszej parafii.

7. Serdecznie dziękujemy paniom z Róży Św. Zofii kierowanej przez Zelatorkę p. Annę Tomżyńską za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

 8. W minionym tygodniu odeszła z naszej Wspólnoty parafialnej: Śp. Elżbieta Długosz, lat 87, zam. przy ul. Żareckiej 54. Jej pogrzeb odbył się w środę na cmentarzu Św. Józefa na Rakowie. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a Wam drodzy parafianie i mili goście radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej - 07.06.2020 r.

1. W całym Kościele obchodzimy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. O godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe zakończone nabożeństwem czerwcowym o godz. 16.30. Po Mszy św. wieczornej wymiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj gościmy w naszej Parafii Księdza Neoprezbitera Szymona Całusa, który odprawi dla nas dwie Msze św. prymicyjne o godz. 9.30 i o 11.00, a na zakończenie każdej Mszy św. udzieli nam specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego. Podczas błogosławieństwa będziemy mogli złożyć na potrzeby Prymicjanta nasz dar serca, za który serdecznie dziękujemy.

2. W poniedziałek o godz. 15,15 spotkanie chóru parafialnego. Przygotowujemy się do uczestnictwa w Procesji Bożego Ciała. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do śpiewania.

3. We wtorek i w środę o godz. 16.00 odbędą się spotkania z dziećmi z klas III-ch, które przygotowują się do Pierwszej Komunii św.

4. W najbliższy czwartek Uroczystość Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy. Msze św. w tym dniu o godz. 7,30; 9,30; 11,00, o godz. 12.30 połączona z procesją do czterech ołtarzy oraz o godz. 17.00. Procesja rozpocznie się i zakończy w świątyni. Prosimy o przygotowanie czterech ołtarzy, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ubiegłą niedzielę. Zachęcajmy się wzajemnie do aktywności w ich przygotowywaniu i do licznego uczestnictwa celem zamanifestowania naszej wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Przypominamy że w tym dniu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, uczestnicząc pobożnie w procesji. Prosimy o przyozdobienie okien mieszkań w blokach i domków jednorodzinnych nie tylko na trasie przejścia procesji.

5. Zapraszamy na Uroczystość Bożego Ciała całą Asystę: Ministrantów, Panów do niesienia baldachimu, relikwii i sztandaru św. Floriana, chętnych do niesienia chorągwi i feretronów, panie z Żywego Różańca i niosące świece przy Najświętszym Sakramencie i dziewczynki z klas III-ch i IV-ch oraz młodsze do sypania kwiatów.

6. W najbliższy piątek 12 czerwca na godz. 18.30 zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas VI-ch oraz z klas VIII-ch i młodzież starszą, a w kolejny piątek 19 czerwca klasy VII także o godz. 18.30.

7. W sobotę 13 czerwca wieczorem po Mszy św. odprawimy Nabożeństwo Fatimskie.

8. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom ostatniego tygodnia. Na potrzeby naszego kościoła zostały złożone następujące ofiary: na kwiaty do ołtarzy na Boże Ciało kwota 524 zł, od chorych – 1110 zł, oraz cztery ofiary anonimowe na sumę 650 zł. Dziękujemy również paniom z Róży Św. Weroniki kierowanej przez Zelatorkę p. Barbarę Józefowską za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a Wam, drodzy parafianie i czcigodni goście radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 31.05.2020 r.

1. W dzisiejszą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocny. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i Jego dary w obecnej Eucharystii, w której od dzisiejszej niedzieli może uczestniczyć dowolna liczba osób. Biorąc pod uwagę ogłoszone w dniu 27 maja br. decyzje władz państwowych, z dniem 31 maja 2020 r., (włącznie), Arcybiskup Metropolita Częstochowski odwołał ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24 marca 2020 r., zachowując wyjątek dla osób w podeszłym wieku, chorych oraz wszystkich, którzy czują obawę przed zarażeniem.

2. Dzisiaj o godz. 16.30 ostatnie w tym roku Nabożeństwo majowe. Zapraszamy!

3. Jutro, w drugi dzień Zielonych Świąt obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła, które podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa, czyli w Kościele. Tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej racji odprawimy dodatkową Mszę Św. w intencji dzieci naszej Parafii o godz. 15.00. Na Eucharystię zapraszamy dzieci i młodzież z rodzicami, aby wspólnie modlić się o zdrowie dla nich, o dobre i czyste serca, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach pandemii.

4. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej, a w sobotę po Mszy św. porannej i w niedzielę przed Mszą św. wieczorną o godz. 16.30 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu za wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

5. W pierwszy czwartek miesiąca, będziemy obchodzili Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w wczoraj otrzymali święcenia kapłańskie.

6. W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca czerwca. W piątek udamy się po raz pierwszy w tym czasie pandemii do naszych chorych z Komunią św. Prosimy o kontakt w tej sprawie wszystkich chorych, których dotychczas odwiedzaliśmy lub ich bliskich celem potwierdzenia zgłoszenia. Można też zgłosić nowych chorych. W sobotę o godz. 7.00 rano Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone z odmówieniem Litanii do Serca Jezusowego.

7. W sobotę przypada 10-ta rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

8. Również w najbliższą sobotę i niedzielę Trójcy Przenajświętszej odwiedzi nas Neoprezbiter Ks. Szymon Całus, który miał u nas praktyki duszpasterskie. Od mszy św. sobotniej przez całą niedzielę będzie się modlił razem z nami i posługiwał błogosławieństwem prymicyjnym. Odprawi dla nas dwie msze św. o godz. 9.30 i 11.00. Celem podziękowania za jego posługę będziemy mogli złożyć na zakończenie każdej Mszy św. podczas błogosławieństwa dar naszego serca na jego osobiste potrzeby.

9. Już w przyszłym tygodniu w czwartek 11 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy. Tego dnia msze św. jak w każdą niedzielę. W tym roku z racji na pandemię i ograniczenia z nią związane rozpoczniemy nasze nabożeństwo Mszą św. o godz. 12,30 w kościele, gdzie będzie pierwsza i czwarta stacja naszej procesji. Stad, około godz. 13.15 udamy się w procesji przez park do drugiego ołtarza, usytuowanego przy krzyżu misyjnym. Trzeci ołtarz będzie usytułowany przy kościele. Zakończymy naszą procesję w świątyni czwartą stacją i uroczystym „Ciebie Boga wysławiamy”. Proszę, aby drugi ołtarz usytuowany przy krzyżu misyjnym ustroili mieszkańcy z ul. Limanowskiego – wszystkie domki i bloki, oraz ul. Żarecka – domki oraz wszystkie bloki; trzeci ołtarz przy kościele mieszkańcy pozostałych ulic. Dzisiaj po mszy św. zbieramy do puszek ofiarę na kwiaty do poszczególnych ołtarzy. Zapraszamy też dzieci klas IV-ch, III-ch i młodsze do sypania kwiatków. Celem omówienia przygotowania do procesji w środę wieczorem zapraszamy na plebanię na godz. 18.30 przedstawicieli Rady Duszpasterskiej.

10. W tym miesiącu odbędą się zgodnie z harmonogramem w piątki spotkania ze wszystkim grupami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. W najbliższy piątek zapraszamy młodzież ze wszystkich grup na spowiedź od godz. 16.30 do 17.30 oraz na Mszę św. o godz. 17.30 z Nabożeństwem do Najśw. Serca Jezusowego. W następny piątek 12 czerwca na godz. 18.30 klasy VI-te oraz klasy VIII i młodzież starszą, a w kolejny piątek 19 czerwca klasy VII także o godz. 18.30.

11. Od poniedziałku otwieramy dla dzieci i młodzieży naszą Świetlicę w godz. od 15.00 do 19.00. W środę o godz. 18.30 spotkanie dla lektorów i ministrantów. W sobotę o godz. 12.00 Ks. Michał zaprasza dzieci i młodzież ze Scholii na spotkanie.

12. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom ostatniego tygodnia. Na potrzeby naszego kościoła zostały złożone następujące ofiary: na konto 5 ofiar na kwotę 120 zł i trzy ofiary w kopercie na sumę 350 zł. Dziękujemy również paniom z Róży Św. Dominika kierowanej przez Zelatorkę p. Marię Goliasz za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a Wam drodzy parafianie i wszyscy goście radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

 

VII Niedziela Wielkanocna Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 24.05.2020 r.

1. Przeżywamy dzisiaj wraz z całym Kościołem Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która obchodzona jest w Kościele już od V wieku. Chrystus Pan odchodząc z tego świata do nieba powiedział do Apostołów: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…, aż po krańce ziemi”. Umocnieni tą obietnicą modlimy się w tym tygodniu w nowennie o Ducha Świętego, aby wszystkiego nas nauczył i pomógł nam osiągnąć niebo. Dzisiaj nowenna i nabożeństwo majowe o godz. 16.30.

2. Wczoraj w Archikatedrze Świętej Rodziny odbyły się święcenia 4-ch diakonów dla naszej Archidiecezji.

3. W najbliższą sobotę 30 maja Kościół będzie przeżywał Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która co roku staje się dla nas wszystkich okazją do modlitewnego czuwania «razem z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego» (Dz Ap 1,14), jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Tego dnia rano o godz. 10.00 w Archikatedrze odbędą się Święcenia kapłańskie 7-u diakonów, wśród których będzie również dk. Szymon Całus. Obecnie diakoni przebywają na rekolekcjach przed święceniami. Otoczmy ich szczególną naszą modlitwą.

4. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy. Jest to już ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną.

5. W przyszłą sobotę zapraszamy rodziców dzieci klas III-ch na mszę św. o godz. 17.30. Po mszy św. odbędzie się spotkanie z rodzicami na temat organizacji przygotowania dzieci do I Komunii św. Podobnie jak nasze władze państwowe apelujemy do rodziców dzieci i młodzieży o powrót do kościoła. Niebezpieczeństwo minęło, możemy więc przy zachowaniu bezpiecznej odległości i w maseczkach uczestniczyć w mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele.

6. Podczas zeszło tygodniowej zbiórki ofiar do puszki przed kościołem na dzieła prowadzone w naszej parafii została zebrana kwota 1532 zł. W ostatnim tygodniu na nasze konto wpłynęła kwota 190 zł. Za każdy dar serca wszystkim parafianom i gościom, a szczególnie członkiniom Róży Św. Genowefy i Św. Agaty serdecznie dziękujemy. Tym ostatnim dziękujemy jeszcze za pomoc w posprzątaniu naszej świątyni.

7. W minionym tygodniu odszedł do Pana z naszej parafialnej Wspólnoty: Śp. Tadeusz Mucha, l. 70, zam. na ul. Żareckiej. Jego pogrzeb odbył się w piątek na cmentarzu Św. Rocha. Wieczny odpoczynek racz mu dać…

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a drogim parafianom i miłym gościom radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

 

VI Niedziela Wielkanocna - 17.05.2020 r.

1. Dziś, w szóstą niedzielę wielkanocną, gromadzimy się wokół ołtarza, aby Misterium Paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w Słowo Boże – zwłaszcza teraz w czasie pandemii, przywracają nam pokój serca, nadzieję i otwierają nas na Najwyższego, który zadziwia nas Swoją mocą i dobrocią. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – cnoty, którymi można i trzeba dzielić się z innymi. W ten sposób stajemy się solą ziemi – nadajemy właściwy sens naszej doczesności. Tak rodzi się również prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi, dlatego dzisiaj spotkamy się jeszcze raz o godz. 15.00 na Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Adoracja Najświętszego Sakramentu potrwa do mszy św. wieczornej, w trakcie której o godz. 16.30 Nabożeństwo majowe z rozważaniami podczas, których pielgrzymujemy duchowo po sanktuariach maryjnych Polski. Serdecznie zapraszamy!

2. Jutro przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujemy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się w Jego święte życie i jak On – całkowicie zawierzmy się Maryi, szczególnie nasze trudne dziś z pandemią, nasze rodziny i nasze osobiste sprawy. Św. Jan Paweł II za swego życia mówił do nas: „Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie.” Te słowa naszego wielkiego rodaka są jak najbardziej aktualne także dzisiaj, a może szczególnie dzisiaj. Trzeba bowiem powoli wracać do normalnego życia, także do życia wiary. Media nie zastąpią nam realnego kontaktu z Chrystusem Eucharystycznym, z Jego żywym słowem, z Jego Kościołem. Przez ostatnie tygodnie z konieczności musieliśmy ten kontakt znacznie ograniczyć. Trzeba to powoli zmieniać! Kto może i chce powinien wracać do Kościoła na Msze Św., na nabożeństwa majowe, do uczestnictwa w Sakramentach Św.. Tym bardziej, że od obecnej niedzieli zwiększa się liczba uczestniczących w kościele podczas liturgii.

3. Jutro rozpoczynamy doroczne Dni Krzyżowe - dni modlitw o urodzaje, także o ustanie pandemii i za kraje głodujące. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. 470 r. biskup Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. U nas nie będzie procesji do krzyża. Nasze modlitwy odprawimy w kościele podczas nabożeństwa majowego: w poniedziałek, we wtorek i w środę ok. g. 18.00.

4. W sobotę 23 maja o godz. 10 w Bazylice Archikatedralnej ks. biskup Andrzej Przybylski udzieli święceń diakonatu 4 klerykom naszego seminarium. Niestety z roku na rok liczba powołań jest mniejsza. Módlmy się szczególnie w tym tygodniu za kandydatów do święceń diakonatu o owocne przeżycie czasu rekolekcji, na których obecnie przebywają. W tym roku udział w święceniach będzie nie możliwy w związku z obecnie panującą epidemią. Zachęcamy do łączności duchowej przez kanał NIEDZIELA TV, gdzie będzie transmisja na żywo z tego wydarzenia oraz przez fale katolickiego Radia FIAT.

5. W przyszłą Niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przebywał przez 40 dni ze swoimi uczniami, a następnie udał się na Górę Oliwną, gdzie w ich obecności wstąpił do nieba. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w Mszach Świętych. Kolejne dni od najbliższego piątku związane są z Nowenną do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

6. Przypominamy, że prowadzone są transmisje Mszy Św. w naszym kościele parafialnym. Transmisja codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 8:00, a w niedziele i święta o godz. 9:30 i 11:00. Zachęcamy do skorzystania i łączności duchowej z naszą wspólnotą Eucharystyczną szczególnie osoby starsze i chore. Miejmy jednak świadomość, że nawet najlepiej przeżyta w ten sposób msza św. nie zastąpi nigdy żywego w niej udziału. Korzystajmy z Eucharystii w tygodniu oraz ze spowiedzi i komunii wielkanocnej.

7. Dzisiaj z racji na III-ą niedzielę miesiąca zbieramy ofiary na potrzeby naszego parafialnego kościoła. Niestety z powodu Epidemii nie mogliśmy złożyć na te potrzeby już dwóch ofiar. Z tego względu liczymy na większą waszą ofiarność, za którą już teraz z góry serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, jak również tym z bieżącego tygodnia, którzy złożyli swe ofiary na nasz kościół przelewem na nasze konto i 2000 zł w ofiarach indywidualnych.

8. W minionym tygodniu odeszła z naszej wspólnoty parafialnej:Śp. Teresa Martałek, lat 78, zam. przy ul. Spacerowej. Jej pogrzeb odbył się w środę w naszym kościele i na cmentarzu Św. Józefa na Rakowie. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a Wam, drodzy parafianie i mili goście życzymy radosnej, rodzinnej niedzieli oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże.

 

V Niedziela Wielkanocna - 10.05.2020 r.

1. W piątą Niedzielę Wielkanocną gromadzimy się w naszej parafialnej świątyni, aby przyjąć dar nieskończonej miłości Boga dla każdego z nas, którym jest dla nas każda Eucharystia. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, by przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu swoje „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię i trwa w komunii z założoną przez Niego wspólnotą – Kościołem.

2. Dzisiaj o godz. 16.00 różaniec za zmarłych z odczytywaniem wypominków rocznych, a po nim o 16.30 nabożeństwo majowe. O godz. 17.00 Msza św. w intencji zmarłych, których imiona są zapisane w wypominkach rocznych.

3. W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Zapraszamy na środową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz na wieczorną Eucharystię.

4. W czwartek, 14 maja, czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Módlmy się, aby Św. Maciej wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

5. W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele OO. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

6. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy je w tygodniu po mszy św. wieczornej około godz. 18:00, w sobotę po mszy św. porannej ok. godz. 8.30 i w niedziele o godz. 16.30. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

7. Przypominamy o obowiązku odbycia Spowiedzi Wielkanocnej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Każdego dnia przed mszą św. można przystąpić do Spowiedzi.

8. W przyszłą niedzielę z racji na III-ą niedzielę miesiąca będziemy zbierać ofiary na potrzeby naszego parafialnego kościoła. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom z bieżącego tygodnia, którzy złożyli swe ofiary na nasz kościół. Wpłynęło na nasze konto przelewem 140 zł i 450 zł w ofiarach indywidualnych.

9. Zapowiedzi!

10. W minionym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej: Śp. Stanisław Królikowski, lat 78, zam. przy ul. Perla 29. Jego pogrzeb odbył się w piątek 08.05 w naszym kościele i na cmentarzu we Wrzosowej. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a uczestnikom tej Eucharystii pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże!

INTENCJE MSZALNE 09 - 15.08. 2020 r.

Niedziela, 09.08. XIX Niedziela Zwykła

07,30          Emila Walawko /int. od kuzyna Tadeusza z Gniazdowa/

09,30          Kamila Musiała

11,00          1) Za Parafian

                    2) Helenę Majorczyk /int. od wnuczki Agnieszki z rodz./

16,20          Różaniec z wypominkami rocznymi

17,00          Msza św. za zmarłych - wypominkowa 

                                                                                        

Poniedziałek, 10.08. Święto Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika

08,00          † Marka Liberdę /int. od rodz. Koncfał i Anny Wróbel/

17,30          Emila Walawko /int. od Pracowników Oddziałów Miejskiego Przedszkola nr 7/

                                                                                        

Wtorek, 11.08. Wspomnienie Św. Klary, Dziewicy 

08,00          Emila Walawko /int. od Teresy Sikora z rodz./

17,30          Marka Liberdę /int. od rodz. Stopów/

                                                                                        

Środa, 12. 08. Wspomnienie Św. Joanny Franciszki de Chantal, Zakonnicy

08,00          Emila Walawko /int. od Krzysztofa Znamierowskiego z rodz./

17,30          Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                        - Zbigniewa Wichurskiego /int. od sąsiadów z ul. Spacerowej/

                        - Rafała Przybyło w 16 r. śm. i zmarłych z rodz. Zarębów

                        - Janinę Glińską /int. od Tadeusza i Krystyny Waśków/

                        - Marka Machnika /int. od Zofii Ogrodniczak/

                        - Janinę Kuśmierek /int. od rodz. Szmidla/

                        - Jadwigę, Czesława i Huberta Politańskich

                        - Emilię i Ignacego Baranik

                                                                                        

Czwartek, 13.08.    

08,00          Marka Liberdę /int. od rodz. Nowaczyków/

17,30          Emila Walawko /int. od Jarosława Znamierowskiego z rodz./

                                                                                        

Piątek, 14.08.  Wspomnienie Św. Maksymiliana Kolbe, Kapłana i Męczennika

08,00          Helenę Majorczyk /int. od Pracowników Miejskiego Szpitala na Zawodziu/

17,30          Emila Walawko /int. od córki Beaty z rodz./                             

                                                                                        

Sobota, 15.08.  Uroczystość Wniebowzięcia NMP

07,30          Emila Walawko /int. od Ireny i Ludwika Kania z rodz./

09,30          1) Zdzisława, Sabinę i Franciszka Dusza

                    2) Stanisława i Marię Kaczmarzyk

11,00          Jana i Krystynę Jakubowskich oraz Ewę Rączkiewicz

17,00          Marka Liberdę /int. od Chrześniaka Krzysztofa/